Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek (ÜÁMF 2017/1)

Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek (ÜÁMF 2017/1)

A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.-vel az internet közcélú hálózatán elérhető www.biztositas.ma és/vagy a www.biztositasma.hu online biztosítási portálon keresztül kötött alkuszi megbízási szerződésekre alkalmazni kell.

I. Fogalmak

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

1. Alkusz: Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft. (cím: 6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u. 2/49, képviselője: Tápai János, adószám: 13933838-2-03, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-114545, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tevékenységi engedélyének száma: E-II-206/2007, székhely: 6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u. 2/49, fő tevékenység: TEÁOR 67-20 - Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység, ügyfélszolgálat tel.: 76-323-663, fax: 1-999-1896, e-mail cím: info [at] biztositas.ma .

2. Portál: Az Alkusz által működtetett http://www.biztositas.ma és/vagy http://www.biztositasma.hu domain néven elérhető, biztosítási alkuszon, mint független biztosításközvetítőn keresztül történő, online megkötését lehetővé tevő elektronikus felület.

3. Ügyfél/Felhasználó: A Portálon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon természetes, vagy jogi személyként regisztrált felhasználó, aki rendelkezik az Alkusszal a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel kötött Megbízási szerződéssel.

4. Megbízási szerződés: Az Alkusszal a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízási szerződés, mely az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötése és az Ügyfél folyamatos kiszolgálása érdekében jön létre.

5. Biztosító: Az Ügyfél biztosítási igényei alapján a Portál által összehasonlított biztosító társaságok közül az, amelyik felé az Ügyfél a Portálon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot tesz.

6. Biztosítási ajánlat: az Alkusz közreműködésével az Ügyfél által a Portálon keresztül az internet segítségével, a Biztosító felé tett ajánlat Biztosítási szerződés kötése érdekében

7. Biztosítási szerződés: Az Alkusz közreműködésével a Portálon keresztül kezdeményezett és megkötött biztosítási szerződés.

8. Előzménybiztosító: Biztosítási évfordulóra történő biztosítóváltás esetén, a Portálon keresztül Ügyfél által megadott azon biztosító, ahol az új biztosítási szerződés megkötését megelőzően a biztosítási szerződést fel kell mondani, függetlenül attól, hogy az előzménybiztosítást az Ügyfél hol és miképp kötötte meg.

9. Blokk-kötvény: Olyan biztosítási szerződés, amikor a Biztosító ajánlati nyomtatványa egyben kötvényként is szolgál, így az ajánlat elfogadását és a szerződés létrejöttét igazoló okirat is egyben.

10. Tartós adathordozó: Olyan eszköz, amely az Ügyfél/Felhasználó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

II. Az Alkusz jogállása és közvetítői minősége

1. Az Alkusz a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 45. § a) pontja és 46. § (1) bekezdése szerinti, az Ügyfél megbízásából eljáró ún. független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz).

2. Az Alkusz - a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten meghatározott esetek kivételével - nem tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért a biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a biztosítási szerződés felmondásának elfogadására sem. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a biztosítóval szemben a biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a biztosító tudomásszerzésének.

3. Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 537. § (2) bekezdésében szabályozott 15 napos kockázat elbírálási határidőt - amely idő alatt a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél biztosítási szerződése azonban már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a biztosító, vagy egyes módozatok esetében a képviseletében eljáró Alkusz, az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt bocsát ki.

4. A Portál által kalkulált biztosítási díj előzetes, a biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, melyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthatja. Ilyen esetek különösen, de nem teljeskörűen: kedvezményekre való Ügyfél jogosultság, illetve korábbi időszakról érkezett kártörténeti igazolás tartalma.

5. Az Alkusz tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Az Alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba) felelős.

6. A felek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik, történhet.

III. A Megbízási szerződés létrejötte

1. A Megbízási Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 216. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél és az Alkusz között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető.

2 Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződés megkötése során szükség van arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva az Alkusz egyúttal jognyilatkozatot is tegyen, úgy az erre feljogosító írásbeli meghatalmazást - alkuszi megbízási szerződést - a Felek egyúttal az Ügyfél Megbízási Szerződés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik.

3 A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában írásbeli meghatalmazásnak minősül az Ügyfél aláírásával ellátott, postai levél vagy telefax útján továbbított okirat, valamint az az elektronikus okirat is, amelyet az Alkusznak való elküldése előtt az Ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látott el.

4. Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötése során nincs szükség arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazását igénylő jognyilatkozatot is tegyen, úgy az Ügyfél a biztosítási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően a "Megbízást adok" jelölőnégyzetbe történő kattintással tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés Alkusszal való megkötésére.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Alkusz az Ügyfél bármilyen formában tett szerződéskötési ajánlatára - a postai úton, vagy telefaxon továbbított ajánlat kézhezvételétől, illetve az elektronikus úton továbbított ajánlat hozzáférhetővé válásától számított - 48 órán belül elektronikus úton nem nyilatkozik, vagy ugyanezen időn belül az ajánlatot elektronikus úton kifejezetten visszaigazolja, úgy az Ügyfél ajánlatát elfogadottnak, a Megbízási Szerződést pedig létrejöttnek tekintik. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötés napjának a 48 órán belül, elektronikus úton indított visszaigazolás megtörténtének napját, ennek hiányában az Ügyfél ajánlatának kézhezvételét követő 2. napot tekintik.

6. Az Ügyfél akár írásban, akár ráutaló magatartással tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, bármikor elérhető tartalommá tett jelen Üzletszabályzatra utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részévé válik. A Biztosítás.ma Kft. a jelen Üzletszabályzatot és az Alkuszi Megbízást az Ügyfél szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, hogy azt az Ügyfél lementhesse saját merevlemezére, valamint a későbbiekben a "Szerződéseim" menüpont alól is elérhesse.

IV. A Megbízási szerződés tartalma

1. A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza az Alkuszt valamennyi, a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződésének a kezelésével, mely a biztosítási szerződések megkötésében és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre terjed ki.

2. Az Alkusz vállalja, hogy a Biztosítás.ma Kft. által működtetett Portálon keresztül, az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető Biztosítási szerződést elemez, összehasonlítja a biztosítók termékeit, részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlatokhoz tartozó feltételekről.

3. Az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél ajánlatát az Ügyfél által kiválasztott Biztosítóhoz továbbítja, a közvetítésével létrejött Biztosítási szerződések lebonyolódásának létszakában illetve a Megbízási Szerződés érvénytartama alatt képviseli az Ügyfél érdekeit. A Megbízási Szerződés kiterjed az Alkuszon keresztül megkötött biztosítási szerződésekkel kapcsolatos biztosítási szaktanácsadásra, valamint az Ügyfél jognyilatkozatainak, változás-bejelentéseinek a Biztosítóhoz való továbbítására is.

4. Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely a Portálon keresztül kötött biztosítási szerződés(ek)hez kapcsolódik.

5. A Felek erre irányuló külön megállapodása és a jelen Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a Megbízási Szerződés nem terjed ki a folytatólagos biztosítási díjak beszedésére és a biztosítási szaktanácsadásra. A Megbízási szerződés csak külön megállapodás esetén terjed ki a kárrendezési eljárásban való aktív közreműködésre, az Ügyfél képviseletében való eljárásra, műszaki-, jogi-szakértői tanácsadásra. Az Ügyfél erre irányuló külön megbízása alapján az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban az Ügyfél képviseletében eljár és minden tőle, mint biztosítási alkusztól elvárható erőfeszítést megtesz annak elősegítése érdekében, hogy az Ügyfél által elszenvedett kár - a biztosítási szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben - megtérüljön.

6. A Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződések esetében a Megbízási szerződés - az Ügyfél által adott külön írásbeli meghatalmazás alapján - kiterjed a Biztosítási szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére. Ennek során az Alkusz az Ügyfél által a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva írásbeli ajánlatot tesz a biztosító felé.

7. Az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján jogosult továbbá

• az Ügyfél képviseletében eljárva a biztosítási szerződésből eredő követelések harmadik személyre való (finanszírozási fedezeti célú) engedményezésére,

• a kártörténeti és egyéb igazolások beszerzésére,

• az Ügyfél valamely fennálló Biztosítási szerződésének a felmondására, függetlenül attól, hogy azt a Portálon keresztül kötötték-e meg,

• az Ügyfél személyes adatainak a kezeléséhez és harmadik személy részére való továbbításához hozzájárulást adni az ügyfél kockázatát elvállaló Biztosító

8. Az Alkusz a VII. (1) bekezdésben rögzített Megbízási szerződéstől az elállási határidő lejárta előtt kizárólag akkor kezdheti meg a szerződés teljesítését, ha ehhez az Ügyfél a kötési folyamat során a „Hozzájárulok, hogy az Alkusz az Alkuszi Megbízás elfogadását követően a szerződés teljesítését azonnal megkezdje." jelölőnégyzetbe kattintással hozzájárul.

 

V. Az Ügyfél közlési- és változás-bejelentési kötelezettsége

1. Az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződéskötéskor köteles a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítási szerződés létrejöttével kapcsolatos minden olyan körülményt, adatot, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre az Alkusz a Portálon keresztül kérdést tett fel.

2. Az Ügyfél által megadott, a Portálon keresztül közölt adatok valóságtartalmáért az Ügyfél a felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító és az Alkusz részére lehetővé kell tenni. A Biztosító ill. az Alkusz ellenőrzési lehetősége az Ügyfelet a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.

3. Az Ügyfél köteles a biztosítási szerződést érintő lényeges körülmények változását az Alkusznak a változás bekövetkezését követő 8 napon belül bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a biztosítási szerződésen adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, különösen az alábbiak:

• a biztosított/szerződő nevének a tulajdonjog változása nélküli megváltozása,

• az Ügyfél lakhelyének, székhelyének, levelezési címének, e-mail címének változása,

• a gépjármű forgalmi rendszámának, alvázszámának, felépítményének, üzemeltetési módjának megváltozása,

• a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások (tulajdonjog megszűnése vagy átruházása, a szerződés bemutatásával),

• a kockázati körülmények lényeges megváltozása.

4. A közlési-, és a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért sem az Alkusz, sem a Portál, sem az azt üzemeltető nem vállalja a felelősséget.

VI. A Biztosítási szerződéslétrejöttével, lebonyolódásával és megszűnésével kapcsolatos szabályok

1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Alkusz az Ügyfél bármilyen formában tett szerződéskötési ajánlatára - a postai úton továbbított ajánlat kézhezvételétől, illetve az elektronikus úton továbbított ajánlat hozzáférhetővé válásától számított - 24 órán belül elektronikus úton nem nyilatkozik, vagy ugyanezen időn belül az ajánlatot elektronikus úton nem igazolja vissza, a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során megadott e-mail címre, akkor az Ügyfél ajánlata nem tekinthető elfogadottnak.

2. Az Alkusz vállalja, Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során megadott e-mail címre visszaigazolást, tájékoztatást küld, az Ügyfél ajánlatával ill. a Megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges lépésekről, különös tekintettel:

• a regisztráció érvényességéről, a választott azonosítóról

• a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlat tényéről és annak részletes tartalmáról,

• a szerződés létrejöttéhez szükséges iratok, dokumentumok köréről,

• az alkuszi megbízás/meghatalmazás kézhezvételéről,

• az alkuszi megbízás/meghatalmazás elfogadásáról.

3. Az Alkusz a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről. Ennek keretében az Alkusz az ajánlattételt megelőzően bármikor elérhető tartalommá teszi a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási szerződés terméktájékoztatóját és biztosítási feltételeit. Egyidejűleg az Alkusz lehetővé teszi, hogy a fenti terméktájékoztatót és biztosítási feltételeket az Ügyfél lementse saját merevlemezére, valamint a későbbiekben a "Szerződéseim" menüpont alól is elérhesse.

4. A Felek rögzítik, hogy a Portál "Szerződéseim" menüpontja alatt elhelyezett tartalom olyan tartós adathordózónak minősül, mely utólag bármikor lehetővé teszi a Portálon keresztül megkötött biztosítási szerződés terméktájékoztatójának és biztosítási feltételeinek az Ügyfél általi reprodukálását.

5. Az Ügyfél a Portál megnyíló tájékoztató oldalainak a megismerését, továbbá a terméktájékoztató és a biztosítási feltételek VI. (3) bekezdés szerinti eltárolását követően az "Elfogadom" jelölőnégyzetre kattintással ismeri el, hogy a VI. (3) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapta és a biztosítási feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét a fentiek szerint nem igazolja.

6. Az Alkusz a biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a kiválasztott biztosító az Ügyfél mely adatainak és milyen célból való kezeléséhez és/vagy továbbításához kéri az Ügyfél beleegyezését. A Portál fentiek szerinti, adatkezelési tudnivalókat tartalmazó oldalán az Ügyfél - információs önrendelkezési jogát gyakorolva - választása és döntése szerint még az ajánlattételt megelőzően megjelöli, hogy a személyes adatai milyen körének és mely célból való kezeléséhez és ezen adatok kinek a részére való továbbításához adja tájékozott beleegyezését.

7. Az Alkusz - az Ügyfél képviseletében, annak erre irányuló kifejezett meghatalmazása alapján eljárva - az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó fentiek szerinti nyilatkozatot az Ügyfél a Portálon keresztül megtett nyilatkozatával mindenben azonos tartalommal és formában - a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak az Ügyfél képviseletében való megtételével egyidejűleg - teszi meg a biztosító felé.

8. Az Ügyfél által fizetendő biztosítási díj minden esetben közvetlenül a biztosító számlájára kerül befizetésre, az Alkusz biztosítási díjat nem szed.

9 Az első biztosítási díjrészlet befizetésére szolgáló csekket, a Biztosítási szerződéstől ill. az Ügyfél által választott Biztosítótól függően az Alkusz vagy a Biztosító bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett konkrét ajánlat visszaigazolásakor e-mailben tájékoztatja Ügyfelet az első díj összegéről, a fizetés módjáról és közli, hogy a csekket a Biztosító vagy az Alkusz feladata megküldeni.

10. A Biztosítási szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a Biztosító az Alkusz által az Ügyfél képviseletében tett írásbeli ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy a biztosító az Ügyfél ajánlatát - a rendelkezésére álló 15 napos kockázat-elbírálási határidőn belül - biztosítási kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja.

11. Az Ügyfél biztosítási kötvényét a kockázatot elvállaló biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére, kivéve, ha a biztosítási szerződés Blokkötvény kiállításával jön létre.

12. Az Ügyfél a Portálon keresztül megkötött gépjármű szerződéseit a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja. Ha az Ügyfél elállásra vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt postára adja a Biztosító kötvényen feltüntetett és a Biztosítási Szerződés kezelését végző szervezeti egységének címére, akkor az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni.

13. A biztosítási szerződéstől elállásra nyitva álló, a VI. (12) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a biztosítási szerződés teljesítése csak abban az esetben kezdhető meg, ha ehhez az Ügyfél a kötési folyamat során a „Hozzájárulok a biztosítási szerződés teljesítésének azonnali megkezdéséhez." jelölőnégyzetbe kattintással kifejezetten hozzájárul.

14. Ha a Biztosító adott Biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételei másképp nem rendelkeznek, az elállási határidő elteltével a Biztosítási szerződést felmondani csak a másik félhez intézett, ajánlott postai küldeményben feladott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a biztosítási szerződés évfordulójára lehet úgy. Hogy a felmondást az évforduló előtt 30 nappal másik félnek kézhez kell kapnia.

VII. A Megbízási szerződés megszűnése, elállási jog

1. Az Ügyfél a Megbízási szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ha az Ügyfél elállásra vonatkozó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt postára adja az Alkusz címére, vagy elküldi fax számára, akkor az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni.

2. A Megbízási szerződést a felek határozatlan időre kötik.

3. A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez postai ajánlott küldeményként eljuttatott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a Portálon keresztül utoljára kötött biztosítási szerződés évfordulójára. A felmondási idő 60 nap.

4. A Megbízási szerződés felmondása esetén az Alkusz a felmondás tényéről - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - értesíti az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló biztosítót.

VIII. Az Alkusz díjazása

1. Az Ügyfél Biztosítási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint a Portálon keresztül megkötött Biztosítási szerződések érvényességi időtartama alatt nyújtott biztosítási szaktanácsadásért, a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz külön megbízási díjat nem számít fel.

2. Az Alkusz attól a biztosítótól jogosult közvetett díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződést az Alkusz közvetítésével megköti.

3. Ha az Alkusznak nincs a közvetített szerződések utáni jutalék mértékét is szabályozó Együttműködési Megállapodása azzal a biztosítóval, amelyiknek az Ügyfél az Alkusz közreműködésével ajánlatot kíván tenni, az Ügyfél a Biztosítási ajánlat megtételével együtt meghagyja a Biztosító számára, hogy az általa fizetendő biztosítási díjból, legalább az adott biztosítási termék piacon szokásos mértékű jutalékának megfelelő összeget, jutalék címén fizessen meg az Alkusz részére.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Az Ügyfél a Megbízási szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól.

2. Az Ügyfél által a Portálon keresztül megkötött Biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatással kapcsolatban tudomásunkra jutott információkat biztosítási titokként kezeljük és az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki.

3. Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

4. Alkusz és a Portál üzemeltetője ügyfeleivel a kapcsolatot magyar nyelven tartja, az ügyfelek tájékoztatása magyar nyelven történik. Amennyiben a Portálon elhelyezett tartalom valamely más, a magyartól eltérő nyelven is megjelenik esetlegesen felmerülő értelmezési problémák, jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

5. Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél a Panaszkezelési szabályzatban ismertetett módon járhat el.

6. A jelen Üzletszabályzatban nem szabá-lyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv-ről szóló 2013. évi V. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus alá-írásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, va-lamint az információs társadalommal össze-függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, az információs önren-delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a biztosítási te-vékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tör-vény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertárgyértéktől függően - alávetik magukat a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Az Ügyfél akkor kezdeményezheti mediátor, vagy bíróság közreműködését, ha azt megelőzően ügyfélszolgálatunknál közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését.

Kecskemét, 2017. január 2.

Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.